Starta eget genom Franchise - Kontakta Franchise Finder och upptäck fördelarna med franchising, vi hjälper dig att finna franchiseföretaget som passar just dig.
Hot Stuff · REA. » Land. Denmark; Finland; Sweden. » Logga in. Dogger. title= Vad tycker du om den här produkten? Betygsätt den! Logga in för att vara. att fiska i många olika tempon, vid spinnstopp så fladdrar skeden när betet sjunker.

Click to Play!


EUR-Lex - 32018D1478 - EN - EUR-Lex

Svartzonker Spin Tin V2. Blue Silver. title= Vad tycker du om den här produkten? Betygsätt den! Logga in för att vara med i utlottning av presentkort.
Spin-off:er, re-writes, prequels och sequels – fenomenet är nog. först efter författarens död, 1818) har den unga Catherine Morland förläst sig.

Click to Play!


News | BRC

Title Section.. Biotech solutions to environmental issues such as water purification, land... of the industry, the number of academic spin-offs with researchers employed as well as the size and focus of FP7 on health and life science research... the investment company Nxt2b AB and Bo Håkansson with Farstorp Invest AB.
... attraherade över 700 experter och besökare från 59 länder världen över.. utvecklar nu Interspectral, en spinn-off från RISE Interactive, röntgenbaserad.


Click to Play!


News | BRC

Föreläser i hela landet och delar med sig av oerhört många användbara tips och råd.. Jacquline Kothbauer – Mediababe AB. Han driver bloggen DoctorSpin där han erbjuder en 28-dagars utbildning om hemligheterna bakom Digital-PR. You may use these HTML tags and attributes: title="">.
på spinnsidan i modern tid... stora i Sverige och i många andra länder världen över.. Clavister AB, Sjögatan 6 J, 891 60 Örnsköldsvik.


Click to Play!


EUR-Lex - 32018D1478 - EN - EUR-Lex

M&A är ett samlingsbegrepp för Corporate Finance transaktioner som t.ex. fusioner, företagsförvärv, spin-offs eller carve-outs. Factoring kan.
Head of Web Development + Various titles. QuickSpin. september 2011 – december 2018 (3 år 4 månader)Stockholm, Sverige. Part of starting up Quickspin.


Click to Play!


EUR-Lex - 32018D1478 - EN - EUR-Lex

Title: Resources in research parks - a study on the advantages for the.... Serstech AB... ett land som ger en viss industri konkurrensfördelar av att verka i just det.. Detta innefattar även att verka för enskilda spin-off-företag.
As the title TECHINT (Technical Intelligence) indicates, this is a series of moves for cards.. Spin Shot: Card shooting from the middle of the deck. 16.


Click to Play!


News | BRC

Konungariket Belgien, Konungariket Spanien, Konungariket Nederländerna och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har tillkännagett sina beslut att till en början delta i European Spallation Source Eric som observatörer.
Härmed inrättas European Spallation Source som ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric.
Stadgarna för European Spallation Source Eric anges i bilagan.
Stadgarna ska hållas uppdaterade och vara offentligt tillgängliga på webbplatsen för European Spallation Source Eric och vid dess stadgeenliga säte.
De viktigaste bestämmelserna i stadgarna, där ändringar måste godkännas av kommissionen i enlighet med artikel 11.
Artikel 2 Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGA STADGARNA FÖR EUROPEAN SPALLATION SOURCE ERIC INGRESS Republiken Tjeckien Konungariket Danmark Förbundsrepubliken Tyskland Republiken Estland Republiken Frankrike Republiken Italien Ungern Konungariket Norge Republiken Polen Konungariket Sverige Schweiziska edsförbundet, nedan kallade de grundande medlemmarna, och Konungariket Belgien Konungariket Spanien Konungariket Nederländerna Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, nedan kallade de grundande observatörerna, SOM ÖNSKAR ytterligare stärka Europas och de grundande medlemmarnas ställning inom forskningen i världen och intensifiera det vetenskapliga samarbetet mellan discipliner och över nationsgränser, MED BEAKTANDE AV en slutsats som drogs 2003 av Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur Esfrisom inrättats av rådets forskningsministrar, om att en 5 MW lång puls och en enda målstation med 22 instrument är den optimala tekniska design som kommer att bemöta det europeiska forskarsamhällets behov under den första halvan av detta århundrade, MED UTGÅNGSPUNKT i det nuvarande European Spallation Source ESS AB, det samförståndsavtal som undertecknades den 3 februari 2011 som förlängdes 2012 och 2018 om deltagande i designuppdateringsfasen och avsikten att delta vid konstruktionen och driften av European Spallation Source ESSSOM ERKÄNNER att konstruktionen av ESS utgör en viktig del av de europeiska ansträngningarna att vidareutveckla världsledande forskningsinfrastrukturer och att ESS utgör en tvärvetenskaplig anläggning för biovetenskap, materialvetenskap, energi och klimatforskning och understödjer visionen bakom rekommendationerna från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD om storskaliga neutronanläggningar världen över, och SOM FÖRVÄNTAR SIG att andra länder deltar i de gemensamma verksamheter som bedrivs i enlighet med nedanstående stadgar, HAR ENATS OM FÖLJANDE.
KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Artikel 1 Namn, säte och arbetsspråk 1.
En europeisk forskningsinfrastruktur med namnet European Spallation Source ESS ska inrättas.
Organisationen ska ha sitt stadgeenliga säte i Lund, Sverige.
Organisationens arbetsspråk ska vara engelska.
Artikel 2 Uppgifter och verksamhet 1.
Organisationens uppgift är att konstruera en högintensiv långsam neutronkälla enligt beskrivningen i rapporten om ESS tekniska design, en sammanfattning som bygger på rapporten om ESS tekniska design av den 22 april 2018, vilken har bifogats som bilaga 1, till en kostnad på högst 1 843 miljoner euro enligt prisnivån i januari 2018 och att vidare driva, utveckla och avveckla anläggningen.
Konstruktionskostnaderna har fastställts i en kostnadsrapport av den 13 mars 2018 enligt 2018 års prisnivå, vilken omfattar samtliga utgifter.
Kostnadsrapporten utgör referensdokumentet för medlemmarnas bidrag i kontanter och in natura.
I detta syfte ska organisationen ansvara för och samordna en rad verksamheter, däribland a bidra till spetsforskning, teknisk utveckling, innovation och samhällsutmaningar och således utgöra ett mervärde för utvecklingen av det europeiska forskningsområdet ERA och därutöver, b säkerställa en fullständig vetenskaplig användning av ESS och dess instrumentuppsättning, c ge faktiskt tillträde till användare i enlighet med den tillträdesstrategi som föreskrivs i artikel 17, d bidra till spridningen av vetenskapliga resultat, e använda ab land titles spin och know-how på bästa sätt och vidta samtliga därmed sammanhängande åtgärder som krävs för att fullgöra sina uppgifter.
Organisationen ska inrätta och driva ESS på icke-ekonomiska grunder.
För att ytterligare främja innovation liksom för att överföra kunskap och teknik kan begränsad ekonomisk verksamhet bedrivas förutsatt att denna inte äventyrar den huvudsakliga verksamheten.
Intäkter från denna verksamhet ska användas i överensstämmelse med organisationens uppgifter.
Organisationen ska endast bedriva verksamhet för fredliga ändamål.
KAPITEL 2 MEDLEMSKAP Artikel 3 Medlemskap och företrädande organ 1.
Följande organ kan bli medlemmar i organisationen eller observatörer utan rösträtt: a Europeiska unionens medlemsstater.
Anslutningsvillkoren för medlemmar och observatörer anges i artikel 4.
Organisationen ska ha minst en medlemsstat samt minst två andra medlemsstater eller anslutna länder som medlemmar.
Medlemsstaterna eller de anslutna länderna ska gemensamt inneha en majoritet av rösträtterna i rådet.
Samtliga medlemmar eller observatörer kan företrädas av ett eller flera offentliga organ, inbegripet privata organ som anförtrotts uppgifter som faller inom offentlig förvaltning och som de själva valt eller som utsetts i enlighet med deras egna regler och förfaranden.
Organisationens medlemmar och observatörer och deras företrädande organ anges i bilaga 7.
Rådets ordförande ska hålla bilaga 7 uppdaterad.
Artikel 4 Anslutning av medlemmar och observatörer 1.
Anslutningsvillkoren för nya medlemmar är följande: a Anslutning av nya medlemmar ska godkännas av rådet.
De organ som anges i artikel 3.
Anslutningsvillkoren för observatörer är följande: a Observatörer kan normalt sett ansluta sig för en period på tre år.
Rådet kan i undantagsfall godkänna ytterligare förlängning av observatörsstatusen.
I ansökan ska sökanden ange på vilket sätt den kommer att bidra till organisationen och dess verksamheter enligt artikel 2.
En medlem kan lämna organisationen i slutet av ett budgetår, förutsatt att en begäran om utträde lämnats in till rådet tre år tidigare.
Ett utträde kan tidigast börja gälla den 31 december 2026.
Observatörer kan lämna organisationen när som helst, förutsatt att en begäran om utträde lämnats in till rådet sex månader tidigare.
Villkoren för och verkan av en medlems utträde från organisationen, särskilt dennes del av kostnaderna för konstruktion, drift och avveckling av ESS och ersättning för förluster, ska beslutas av rådet innan medlemmens utträde börjar gälla.
I detta beslut ska medlemmens andel av kostnaderna för avvecklingen specificeras.
Rådet ska ha befogenhet att avsluta en medlems medlemskap eller en observatörs observatörsstatus om följande villkor föreligger: a Medlemmen eller observatören har gjort sig skyldig till allvarlig överträdelse av en eller flera av dess skyldigheter enligt dessa stadgar.
Innan rådet fattar beslut om att avsluta ett medlemskap eller en observatörsstatus ska medlemmen eller observatören ges möjlighet att bestrida ett sådant beslut och att lägga fram sitt försvar inför rådet.
KAPITEL 3 MEDLEMMARNAS OCH OBSERVATÖRERNAS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Artikel 6 Medlemmar 1.
Medlemmarnas rättigheter omfattar a tillträde till ESS för deras forskarsamhälle på de villkor som föreskrivs i artikel 17, b rätt att delta och rösta vid rådets möten.
En medlem ska emellertid inte kunna rösta i en fråga som rör denna medlems avslutande av sitt medlemskap.
De grundande medlemmarna förbinder sig att erlägga följande bidrag, i kontanter eller in natura, för konstruktionskostnaderna, inbegripet de bidrag till planeringsfasen som anges i bilaga 4 och de bidrag i kontanter till planeringsfasen och konstruktionsfasen som anges i bilaga 5: Republiken Tjeckien 5,52 M euro Konungariket Danmark 230 M euro Förbundsrepubliken Tyskland 202,5 M euro Republiken Estland 4,61 M euro Republiken Frankrike 147 M euro Republiken Italien 110,6 M euro Ungern 17,6 M euro Konungariket Norge 46,07 M euro Republiken Polen 33,2 M euro Konungariket Sverige 645 M euro Schweiziska edsförbundet 64,5 M euro Samtliga belopp avser prisnivån i januari 2018.
Bidrag från andra medlemmar än de grundande medlemmarna ska överensstämma med tabellen över medlemsbidrag som fastställs i bilaga 6.
Kostnaderna för planering och konstruktion omfattar de totala utgifterna personal, kostnader, återkommande utgifter och kapitalutgifter för konstruktionen av ESS såsom specificeras i bilaga 2.
En förteckning över godkända bidrag in natura för planeringen har bifogats som bilaga 4.
En siffra som visar de beräknade årliga utgifterna för konstruktion, drift och avveckling finns i bilaga 2.
De grundläggande reglerna och principerna för bidrag in natura fastställs i bilaga 3.
Samtliga medlemmar ska a betala sitt bidrag till de fördelade konstruktionskostnaderna planerade belopp och tidsplan för betalningar i den årliga budgeten som fastställts i enlighet med artikel 9.
Samtliga medel som tillhör organisationen, både bidrag i kontanter eller in natura, ska uteslutande användas för att främja organisationens uppgifter i enlighet med artikel 2.
Artikel 7 Observatörer 1.
Observatörer ska ha rätt att a delta i rådet utan rösträtt, b uppmuntra sitt forskarsamhälle att delta i ESS-evenemang, exempelvis sommarkurser, workshoppar, konferenser och utbildningskurser till förmånliga priser i mån av plats.
Samtliga observatörer ska, i tillämpliga fall, utse ett eller flera företrädande organ i enlighet med artikel 3.
KAPITEL 4 STYRNING Artikel 8 Organisationens organ Organisationens organ ska vara rådet och generaldirektören.
Artikel 9 Rådet 1.
Rådet ska vara organisationens styrande organ och ska utgöras av upp till två ledamöter från varje medlem i organisationen.
Ledamöterna kan bistås av experter.
Principerna för utnämning eller avsättning av rådets ledamöter ska fastställas av varje medlem.
Varje medlem ska skriftligen och utan dröjsmål underrätta rådets ordförande varje gång någon av deras ledamöter i rådet utses eller avsätts.
Rådet ska sammanträda minst två gånger om året och ska vara ansvarigt i enlighet med bestämmelserna i dessa stadgar för den övergripande ledningen och tillsynen av organisationen vad gäller vetenskapliga, tekniska och administrativa frågor.
Rådet får utfärda instruktioner till generaldirektören.
Rådets möten sammankallas av ordföranden.
Ett rådsmöte ska även sammankallas om minst två medlemmar begär det.
Rådet ska välja en ordförande och en vice ordförande från medlemmarnas delegationer.
I och med att de utses lämnar ordföranden och vice ordföranden sina delegationer.
Ordföranden och vice ordföranden ska väljas för en mandatperiod på högst två år.
Omval är tillåtet en gång för en andra mandatperiod som inte överstiger två år.
Rådet ska fastställa sin arbetsordning i enlighet med bestämmelserna i dessa stadgar.
Rådet får även inrätta extra kommittéer om detta är nödvändigt för att fullgöra organisationens uppgifter.
Rådet ska fastställa mandatet för sådana kommittéer.
Högre tjänstemän, såsom de definieras av rådet, ska utses och avsättas av rådet.
Följande frågor kräver enhälligt godkännande av rådet: a En ökning av de konstruktionskostnader som fastställts i artikel 2.
Alla ändringar av stadgarna ska uppfylla kraven i artiklarna 9.
För alla andra beslut krävs det enkel majoritet av rösterna i rådet.
Artikel 10 Röstningsförfarande 1.
Innan driftsfasen inleds ska varje medlem vara berättigad till det antal röster som motsvarar dess bidrag till kostnaderna för planering och konstruktion i enlighet med artikel 6.
När driftsfasen inleds ska rådet se över denna fördelning av rösterna med hänsyn till bidragen.
Ytterligare översyn ska äga rum minst vart femte år.
Enkel majoritet innebär en majoritet på mer än 50 % av rösterna tillhörande de medlemmar som företräds vid mötet och att inte mer än hälften av medlemmarna röstar emot.
Kvalificerad majoritet innebär en majoritet på minst 67 % av rösterna tillhörande de medlemmar som företräds vid mötet och att inte mer än hälften av medlemmarna röstar emot.
Enhällighet innebär minst 90 % av rösterna tillhörande de medlemmar som företräds vid mötet och att det inte föreligger några röster emot.
Ett rådsmöte ska endast vara beslutfört om ledamöter från 67 % av alla medlemmar finns representerade.
Artikel 11 Generaldirektören 1.
Rådet ska utse organisationens generaldirektör enligt artikel 9.
Generaldirektören ska vara organisationens rättsliga företrädare.
Generaldirektören ska sköta organisationens löpande verksamhet med vederbörlig omsorg och i enlighet med dessa stadgar, rådets instruktioner och resolutioner och tillämpliga rättsliga krav.
Generaldirektören ska utarbeta och lämna strategiska, tekniska, vetenskapliga, rättsliga, budgetrelaterade och administrativa beslut till rådet.
Generaldirektören ska lämna in en årlig verksamhetsrapport till rådet och ska lämna in ett reviderat årsbokslut till rådet en gång om året.
Om generaldirektörens post blir vakant får rådet utse en person och fastställa dennes befogenheter och ansvar för att ersätta generaldirektören.
Generaldirektörens mandatperiod ska normalt sett inte överskrida fem år.
Ändring eller förlängning av avtal om anställning eller uppdrag kräver godkännande av rådet.
Artikel 12 Den administrativa och finansiella kommittén AFCden vetenskapliga rådgivande kommittén SAC och den tekniska rådgivande kommittén TAC 1.
Rådet ska inrätta en administrativ och finansiell kommitté AFC som består av upp till två ledamöter som nominerats av varje medlem.
Ordföranden för AFC ska utses av rådet och vara oberoende och neutral supra partes.
Kommittén ska lämna utlåtanden till rådet i samtliga administrativa och rättsliga frågor samt avseende den ekonomiska förvaltningen.
Uppdragsbeskrivningen för denna kommitté och dess arbetsordning ska antas av rådet och införlivas i de finansiella reglerna.
Rådet ska inrätta en vetenskaplig rådgivande kommitté SAC och en teknisk rådgivande kommitté TAC.
Dessa kommittéer ska bestå av framstående ab land titles spin som inte är anställda eller på annat sätt direkt knutna till organisationen och ska lämna utlåtanden till rådet i vetenskapliga SAC och tekniska TAC frågor och andra frågor som är av betydelse för organisationen.
Rådet ska utnämna medlemmarna i SAC och TAC samt deras respektive ordförande i överensstämmelse med arbetsordningen.
Uppdragsbeskrivningen för och driften av SAC och TAC ska antas av rådet.
KAPITEL 5 RAPPORTERING TILL KOMMISSIONEN Artikel 13 Rapportering till kommissionen 1.
Organisationen ska utarbeta en årlig verksamhetsrapport som särskilt omfattar de vetenskapliga, operativa och ekonomiska aspekterna av verksamheten.
Verksamhetsrapporten ska godkännas av rådet och överlämnas till kommissionen och relevanta offentliga myndigheter inom sex månader efter motsvarande budgetårs slut.
KAPITEL 6 STRATEGIER Artikel 14 Avtal med tredje parter Om organisationen anser att det vore gynnsamt kan den ingå avtal med vilken fysisk eller juridisk person som helst.
I ett sådant avtal ska parternas samtliga rättigheter och skyldigheter specificeras.
Artikel 15 Strategi för upphandling och skattebefrielse 1.
Rådet ska fastställa detaljerade regler för upphandlingsförfaranden och -kriterier som organisationen är skyldig att följa.
Upphandlingsstrategin ska följa principerna om öppenhet, proportionalitet, ömsesidigt erkännande, likabehandling och icke-diskriminering.
Undantag från mervärdesskatt på grundval av artiklarna 143.
Undantag från mervärdesskatt ska begränsas till inköp till ett värde på mer än 300 euro.
Artikel 16 Ansvarsbestämmelser 1.
Organisationen ska vara ansvarig för sina skulder.
Medlemmarnas ekonomiska ansvar för organisationens skulder ska begränsas till deras respektive årliga bidrag som godkänts i den årliga budgeten.
Organisationen ska teckna lämpliga försäkringar för att täcka de risker som är förknippade med konstruktionen av ESS och dess verksamhet.
Artikel 17 Strategi för vetenskaplig utvärdering och tillträde 1.
Organisationen ska ge faktiskt tillträde till europeiska och internationella forskare samt till andra relevanta användare.
Tillträde till ESS ska grundas på sakkunnigbedömning baserad på vetenskaplig excellens och genomförbarhet och beviljas på grundval av den strategi för tillträde som rådet har antagit.
Tillträdesstrategin ska återspegla åtagandena i artikel 2.
Tillträdet till ESS ska vara öppet även för icke-medlemmar.
Sådant tillträde ska vara öppet för såväl europeiska som internationella användare och vara tillgängligt på grundval av den tillträdesstrategi som rådet har antagit.
Artikel 18 Drift 1.
Medlemmarna ska bidra till organisationens driftskostnader i proportion till deras användning av ESS.
De allmänna principerna för användningen av anläggningen och fördelningen av medlemmarnas bidrag till driftskostnaderna ska dokumenteras i en självständig strategi som antas av rådet.
Rådet ska fastställa villkor för att undvika en betydande och varaktig obalans mellan hur ESS-anläggningen används av en medlems forskarsamhälle och denna medlems bidrag till organisationen.
Artikel 19 Avveckling Medlemmarna ska vara ansvariga för nedmonteringen av organisationens samtliga anläggningar och byggnader i enlighet med bilaga 1.
Medlemmarna ska dela på de relevanta avvecklingskostnaderna.
Denna kostnad ska inte överskrida ett belopp motsvarande tre årliga verksamhetsbudgetar, baserat på den genomsnittliga driftskostnaden för de fem senaste åren.
Värdstaten för organisationen ska ansvara för överstigande kostnader.
Rådet ska utarbeta och anta en avvecklingsstrategi som innehåller en sammanhängande och heltäckande beskrivning av upplösningsförfarandet.
Artikel 20 Strategi för spridning 1.
Organisationen ska främja forskning och generellt uppmuntra ett så fritt tillträde till forskningsdata som möjligt.
Organisationen ska generellt sett uppmuntra forskare att offentliggöra sina forskningsresultat och begära att forskare i medlemsländerna tillgängliggör resultat i organisationens namn.
Spridningsstrategin ska innehålla en beskrivning av de olika målgrupperna och organisationen får använda flera olika kanaler för att nå dessa, exempelvis en webbportal, nyhetsbrev, workshoppar, deltagande i konferenser samt artiklar i tidskrifter och dagstidningar.
Artikel 21 Strategi för immateriella rättigheter och datastrategi 1.
Organisationen ska äga alla immateriella rättigheter som härrör från inrättandet och driften av ESS, däribland immateriella rättigheter som skapats av organisationens anställda, såvida de inte omfattas av ett särskilt avtal eller om något annat föreskrivs i bindande lagstiftning eller i dessa stadgar.
Generellt sett ska öppen åtkomst till data som har samlats in till följd av användningen av ESS-anläggningen främjas och, i den utsträckning det är möjligt vad gäller programvara och dataprogram som skapats av organisationen, ska principerna om öppen källkod beaktas.
Organisationen ska anta sin egen datastrategi och strategi för immateriella rättigheter.
Artikel 22 Uppfinningar Organisationen ska omfattas av tillämplig lagstiftning och regler om uppfinningar och anta sin egen strategi för uppfinningar.
KAPITEL 7 FINANSIELLA FRÅGOR Artikel 23 Budgetår Organisationens budgetår ska löpa från och med den 1 januari till och med den 31 december varje år.
Det första verksamhetsåret ska vara ett förkortat budgetår som börjar löpa den dag då kommissionens genomförandebeslut om inrättandet av organisationen träder i kraft och slutar den 31december det året.
Artikel 24 Revision och finansiella bestämmelser 1.
Generaldirektören ska lämna budgetdokumenten i enlighet med de finansiella bestämmelserna till den administrativa och finansiella kommittén AFCvilka ska revideras och därefter lämnas till rådet med AFC:s synpunkter och rekommendationer.
Rådet ska utse externa revisorer som ska tjänstgöra under en period på fyra år och får utnämnas på nytt.
Revisorerna ska utföra sådana uppgifter som föreskrivs i de finansiella bestämmelserna.
Generaldirektören ska tillhandahålla revisorerna sådan information och sådant stöd som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter.
Organisationens räkenskaper ska åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen under budgetåret.
I de finansiella bestämmelserna ska alla andra åtgärder som avser organisationens budget, redovisningsstandarder och ekonomi fastställas, inbegripet bestämmelser om utarbetande, registrering, revision och offentliggörande av räkenskaperna.
KAPITEL 8 BESTÄMMELSER OM VARAKTIGHET, UPPLÖSNING TVISTER OCH INRÄTTANDE Artikel 25 Varaktighet Organisationen ska inrättas på obestämd tid.
Artikel 26 Upplösning 1.
Organisationen ska upplösas efter ett beslut av rådet i enlighet med artikel 9.
Utan otillbörligt dröjsmål, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter antagande av ett beslut om upplösning av organisationen, ska organisationen informera kommissionen om beslutet.
De tillgångar som kvarstår efter ab land titles spin av organisationens skulder ska fördelas mellan medlemmarna i proportion till deras totala årliga bidrag till organisationen.
I enlighet med artikel 16.
Utan otillbörligt dröjsmål, och i vilket fall som helst inom tio dagar efter slutförandet av upplösningsförfarandet, ska organisationen informera kommissionen om detta.
Organisationen ska upplösas den dag då kommissionen offentliggör ett lämpligt meddelande i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 28 Anställning 1.
Organisationen tillämpar lika möjligheter vid anställning.
Vad gäller anställningsavtal är lagstiftningen i det land där den anställde normalt sett utför sitt arbete enligt avtalet tillämplig.
Om inget annat gäller enligt den nationella lagstiftningen ska varje medlem inom ramen för sin behörighet underlätta rörlighet och boende för medborgare i medlemmarnas länder som utför arbete för organisationens räkning och för deras familjer.
Artikel 29 Tvister 1.
Europeiska unionens domstol ska vara behörig att avgöra tvister vad avser organisationen mellan medlemmarna eller mellan medlemmarna och organisationen samt alla tvister i vilka unionen är part.
EU-lagstiftning om behörig domstol ska tillämpas på tvister mellan organisationen och tredje parter.
I fall som inte omfattas av EU-lagstiftning ska lagstiftningen i den stat där organisationen har sitt stadgeenliga säte fastställa vilken domstol som är behörig att avgöra den aktuella tvisten.
Artikel 30 Tillgång till stadgarna Stadgarna ska finnas allmänt tillgänglig på ESS webbplats och vid dess stadgeenliga säte.
Artikel 31 Bestämmelser om inrättande 1.
Värdstaten ska kalla samman ett konstituerande möte i rådet så snart som möjligt, men senast 45 kalenderdagar efter ikraftträdandet av kommissionens beslut om inrättande av organisationen.
Innan det konstituerande mötet hålls ska värdstaten underrätta de grundande medlemmarna om eventuella specifika och brådskande rättsliga åtgärder som måste vidtas i fråga om organisationen.
Såvida inte en grundande medlem framför invändningar mot åtgärden inom fem arbetsdagar efter att den underrättats om densamma ska den rättsliga åtgärden genomföras av en person som vederbörligen godkänts av värdstaten.
KAPITEL 9 BILAGOR OCH SPRÅK Artikel 32 Bilagor Följande bilagor bifogas till dessa stadgar: 1.
ESS tekniska och vetenskapliga räckvidd 2.
Beräknade kostnader och tidsplan 3.
Grundläggande regler och principer för bidrag in natura 4.
Förteckning över godkända bidrag in natura under planeringsfasen 5.
Förteckning över redan erhållna kontantbidrag för planerings- och konstruktionsfasen 6.
Tabell över bidrag 7.
Medlemmar, observatörer och företrädande organ Artikel 33 Språk Samtliga versioner av dessa stadgar på Europeiska unionens officiella språk ska anses autentiska.
Ingen språkversion ska ha företräde framför de andra.
BILAGA 1 ESS TEKNISKA OCH VETENSKAPLIGA RÄCKVIDD 1.
BILAGANS ÄNDAMÅL OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE Syftet med denna bilaga till stadgarna för European Spallation Source ERIC är att fastställa en ram vad gäller ESS-anläggningens vetenskapliga och tekniska räckvidd.
Den grundas på den rapport om den tekniska designen Technical Design Report, TDR som presenterades för ESS styrkommitté vid dess möte i februari 2018.
Rapporten är ett resultat av samförståndsavtalet för planeringsfasen av ESS och har sammanställts genom ett samarbete mellan forskningsorganisationer över hela Europa och i övriga världen.
Bilagan ger även en bakgrund till projektet och beskriver den internationella ramen för anläggningen.
En sammanfattning av de därmed sammanhängande beräknade kostnaderna och tidsplanen beskrivs i bilaga 2.
BAKGRUND ESS är en ny internationell vetenskaplig infrastruktur som ska byggas i Lund, med datahanteringsverksamhet i Köpenhamn.
Den kommer att bli en tvärvetenskaplig anläggning för biovetenskap, fysik, kemi och materialvetenskap samt för energi och klimatforskning.
Anläggningen understödjer visionen bakom rekommendationerna från OECD Megascience Forum under 1999 om storskaliga neutronanläggningar över hela världen.
För materialvetenskapen utgör konstruktionen av ESS neutronkälla en viktig del av de europeiska ansträngningarna för att ytterligare utveckla sina världsledande, storskaliga forskningsinfrastrukturer.
Genom en alleuropeisk insats 2002 utarbetades en teknisk rapport i vilken ett konstruktionsutkast och därmed sammanhängande vetenskapliga bevis presenterades.
Genom att bygga ESS-anläggningen, som har en källa med en aldrig tidigare skådad prestanda och som använder den nya tekniken med långa pulser, och driva den i enlighet med praxis för vetenskaplig excellens som en del av det europeiska nätverket av källor, kommer Europa att fortsätta att vara världsledande när det gäller forskningsverksamhet som omfattar de breda vetenskapliga områden som kräver metoder för neutronspridning.
GRUNDLÄGGANDE SYFTEN ESS-anläggningens grundläggande syften är att erbjuda den europeiska forskningen världsledande forskningsmöjligheter på området neutronspridning, genom att sträva efter vetenskaplig excellens och högsta prestanda i frågan om vetenskapliga resultat.
Anläggningens samtliga delar är utformade för att uppfylla dessa syften och bemöta den europeiska efterfrågan på en framstående unik förmåga och utökad forskningskapacitet.
Genom att uppfylla dessa syften kommer ESS att tillhandahålla ny kunskap som inte kan erhållas från andra anläggningar eller genom andra metoder, vilket kommer att stärka vetenskapens samhällseffekter och understödja innovationen i Europa.
VETENSKAPLIG RÄCKVIDD ESS kommer att ha en unik förmåga att studera ett brett spektrum av strukturer och tidsramar på grund av sina långa neutronpulser med hög intensitet.
ESS kommer att erbjuda neutronstrålar med en ojämförlig ljusstyrka, med högre strålintensitet till proverna än någon existerande spallationskälla.
Den höga ljusstyrkan kommer att göra det möjligt att utföra många undersökningar som inte är möjliga idag, genom att tillåta mätningar av mindre prover i mer begränsade provmiljöer, ökad användning av polariserade neutroner, påvisande av svagare signaler och snabba kinematiska mätningar i realtid.
De starka neutronstrålarna kommer att tillhandahållas i en unik tidsstruktur, med långa, lågfrekventa neutronpulser.
Denna tidsstruktur möjliggör en effektiv användning av neutroner med lång våglängd.
Avancerade neutrontekniker kommer att utnyttja denna struktur för att göra det möjligt för ESS-instrumenten att uppnå ett bredare dynamiskt spektrum, särskilt genom användningen av bispektrala strålar, och upplösningar som är avstämbara inom ett mycket brett spektrum enligt behov, vilket sammantaget medför en betydande utökning av de vetenskapliga möjligheterna.
Genom användningen av den senaste tekniken för hantering och analys av data kommer förmågan och kapaciteten att öka ytterligare.
Spallationskällan kommer att tillhandahålla neutronstrålar till en rad olika forskningsinstrument.
På grundval av konstruktionsutkastet som upprättades 2002 och genom att identifiera vetenskapliga drivkrafter för ESS presenteras en rad olika referensinstrument i TDR.
TEKNISK RÄCKVIDD I figur 1 nedan tillhandahålls en grundläggande planlösning över området nordöst om staden Lund, Sverige.
ESS-anläggningens viktigaste komponenter är acceleratorn, målstationen, instrumentuppsättningen och de tillhörande byggnaderna samt den tillhörande infrastrukturen.
I acceleratorn accelereras protoner till en lämplig energi för ett effektivt framkallade av en spallationsreaktion.
ESS-acceleratorn är utformad för hög effekt och tillförlitlighet och använder huvudsakligen supraledande rör.
Målstationen kommer att omvandla protonstrålarna från acceleratorn genom spallationsprocessen till ett antal intensiva strålar av långsamma protoner som avges till de instrument där forskningsarbetet utförs.
Den valda tekniken för målet är ett hjul som roterar i protonstrålen.
En samling moderator-reflektorer som omger målet omvandlar de snabba neutroner som uppkommer vid spallationsprocessen till långsamma neutroner.
Dessa långsamma neutroner leds till instrumenten.
I instrumenten används sedan neutronerna för att testa materialets egenskaper i all dess mångfald och komplexitet.
Tekniken med långa pulser gör det möjligt att anpassa neutronstrålarna till varje särskilt instrument och experiment.
Vidare visas områdets gränser streckad linjemotorvägen E22 mörkgrå och en möjlig planlösning för vägar och servicebyggnader ljusgrå.
Koordinaterna för spallationsmålet är latitud 55,7344°, longitud 13,2482° WGS84.
Support och tjänster för hanteringen och den vetenskapliga analysen av data tillhandahålls av centret för hantering av data och programvara i Köpenhamn DMSC.
DMSC är även ansvarigt för insamlingen av data som genereras av ESS-anläggningens instrumentuppsättning samt för tillhandahållandet av tjänster för förvärv, hantering och analys av data liksom stöd vid simuleringen av experiment.
DMSC utgör en fullständigt integrerad del av ESS-organisationen.
DMSC kommer att vara en anläggning i världsklass för användarna som stödjer och samarbetar med en mängd olika vetenskapliga och tekniska användare från universitet, institut och industrin.
Figur 2 ESS DMSC-funktioner ESS center för hantering av data och programvara ESS DMSC Programvara för instrumentkontroll Insamlig av data Support till Monte Carlo-simulering av kod Dataanalys och visualisering Användarportal Programvara för instrumentkontroll Fjärråtkomst till experiment Tillhandahålla användaren förbehandlad data i realtid under experimentet Support till driften på plats ESS-Lund Transport av rådata till huvudservrarna för lagring Förbehandling av rådata till lämpligt format för vidare användning Portal för webb och mobila enheter med tillgång till användardata enligt EU-lagstiftningen Utveckling och support av programvara för Monte Carlo-modellering för neutroninstrument Tillhandahållande av support för modellering av särskilda delar av instrumentprover för dataanalys Support till driften på plats ESS-Lund Utveckling och support av programvara för visualisering och dataanalys Tillhandahålla överbryggande lösningar för stöd till modellering av neutrondata genom den allra senaste programvaran för fysisk modellering och teori Tillhandahållande av åtkomst till högpresterande datorsystem Support till driften på plats ESS-Lund Utveckling och support av en webbaserad användarportal för inlämning och granskning av användarförslag Tillhandållande och support av webbaserade instrument för att underlätta användarnas tillgång till deras data Support till driften på plats ESS-Lund Utöver dessa komponenter finns det en infrastruktur för tjänster, stödjande laboratorier och workshoppar samt kontor och faciliteter för användare och personal.
MÅL FÖR PRESTANDA OCH UTFORMNING ESS-anläggningen kommer att ha unika, världsledande vetenskapliga kapaciteter som en neutronkälla när den har tagits i full drift.
Genom att tillhandahålla neutroner i långa pulser på flera millisekunder nominellt 2,86 ms med låg frekvens nominellt 14 Hz till dess instrumentuppsättning kommer anläggningen att möjliggöra en effektiv användning av högintensiva varma och kalla neutronstrålar.
Målet är att ESS ska ha 22 instrument vid stadigvarande drift.
Protonstrålen kommer att ha en nominell effekt på 5 MW och prestandan optimeras i enlighet med de grundläggande vetenskapliga syftena.
Jämfört med ILL 2018 kommer ESS neutronspridande instrument att vara upp till 100 gånger känsligare när det gäller att uppfatta låga signaler.
Jämfört med SNS och J-PARC 2018 kommer ESS att erbjuda en upp till 30 gånger högre strålningsintensitet vid experiment med samma upplösning för varma och kalla neutroner.
ESS-anläggningen ska utformas för att vara mycket tillförlitlig med ett konstruktionsmål på 95 % tillgänglighet under de årliga driftperioderna på mer än 4 000 timmar när den har tagits helt i drift.
För att upprätthålla sin världsledande kapacitet kommer ett rimligt tekniskt handlingsutrymme att bibehållas för att inte utesluta framtida förbättringar och uppgraderingar.
ESS-anläggningen kommer att ha en toppmodern infrastruktur för vetenskap och datahantering som är utformad för att utnyttja neutronkällan fullt ut, genom att tillhandahålla sammanhållna vetenskapliga tjänster som gör neutronteknikerna mer tillgängliga, mer kraftfulla och effektivare för ett stort antal vetenskapliga discipliner.
I planeringssyfte och med beaktande av kostnaderna för dess fulla livstid beräknas ESS preliminärt avvecklas under 2065 och området återställas för annan användning i enlighet med omgivningarna.
ESS-anläggningen är utformad för att skydda individer, allmänheten och miljön från skador under konstruktionen, driften och avvecklingen.
Anläggningen kommer att utformas för att främja användningen av förnybar energi, minimera dess energiförbrukning och återvinna en betydande andel av överskottsvärmen.
BILAGA 2 BERÄKNADE KOSTNADER OCH TIDSPLAN 1.
INLEDNING Syftet med detta dokument, bilaga 2 till stadgarna, är att beskriva de beräknade totala kostnaderna, budgeten och den planerade tidsplanen för ESS-projektet.
Dokumentet utgör en övergripande sammanfattning av det utgångsresultat som fastställdes våren 2018 på grundval av TDR:en och därmed sammanhängande dokument som presenterades för ESS styrkommitté 2012, och överensstämmer med den tekniska och vetenskapliga räckvidd som sammanfattas i bilaga 1.
Samtliga kostnadsuppgifter i detta dokument grundas på prisnivån i januari 2018.
KOSTNADERNA FÖR PROJEKTET Kostnadsberäkningen och planeringen för ESS har gjorts med hänsyn till livscykeln, och omfattar som sådan alla olika faser av anläggningens livstid.
Kostnadsberäkningen och planeringen omfattar planerings- ab land titles spin, drifts- som utgörs av den inledande driften och den stadigvarande driften och avvecklingsfaserna.
Kostnaderna för den totala livscykeln visas i figur 1.
Figur 1 Kostnader under ESS livscykel i miljoner euro Kostnaderna för planeringsfasen omfattar fasen för uppdateringen av anläggningens utformning.
Planeringskostnaderna uppgår sammanfattningsvis till 80 miljoner euro, vilket inbegriper både bidrag i kontanter och in natura.
Konstruktionsbudgeten uppgår till 1 843 miljoner euro, vilket omfattar kapitalkostnader från inledningen av konstruktionsfasen, den 1 januari 2018, till dess att den stadigvarande driften inleds under 2026.
Konstruktionsbudgeten omfattar kapitalinvesteringarna för 16 instrument.
Under perioden 2019—2025 kommer man parallellt med konstruktionsfasen att inleda en inledande driftsfas.
Kostnaderna för den inledande driftsfasen uppgår till 810 miljoner euro och omfattar budgeten för att driva hela anläggningen och uppnå målet i TDR:en med en uppsättning på 22 instrument.
Uppdelningen av budgeten för konstruktionen på projektnivå visas i figur 2.
Den omfattar både bidrag i kontanter och in natura.
Figur 2 Uppdelning av budgeten för konstruktionsfasen.
Budgeten för DMSC, 32 miljoner euro, ingår i budgeten för Neutron Scattering Systems NSS Den inledande driftsfasen inleds med generering, tillhandahållande och påvisande av de första neutronerna.
Budgeten omfattar kostnader för uppstart av maskindrift, uppdrivning av stråleffekten, start av användarprogrammet, de första reservdelarna och de huvudsakliga bidraget till konstruktionen av de sex återstående instrumenten för att göra den grundläggande uppsättningen på 22 instrument komplett.
Budgeten för den inledande driften planeras löpa till slutet av 2025, vilket möjliggör en smidig övergång till budgeten för den stadigvarande driften.
Budgeten för den stadigvarande driften kommer att inledas 2026 och löpa fram till 2065 och omfatta alla förutsedda kostnader för en varaktig drift i enlighet med bilaga 1.
Detta omfattar ett litet bidrag till slutförandet av instrumentuppsättningen under de första åren och till att hålla anläggningen konkurrenskraftig under den stadigvarande driften.
Budgeten för den stadigvarande driften uppgår till 140 miljoner euro per år.
Figur 3 Uppdelning av budgeten för driftsfasen.
Budgeten för förvaltningen av anläggningen ingår i administrationsbudgeten I enlighet med den beräknade livscykeln planeras en avveckling av ESS efter driftsfasen och att området ska återställas för annan användning.
De därmed sammanhängande kostnaderna ingår i avvecklingsbudgeten, som sammantaget uppgår till 177 miljoner euro.
PROJEKTETS TIDSPLAN Den övergripande tidsplanen för planering, konstruktion, inledande drift och stadigvarande drift visas i figur 4.
Tidsplanen är i tekniskt hänseende begränsad i den meningen att resurserna personal och finansiering inte antas bli försenade.
Figur 4 ESS övergripande milstolpar under konstruktionsfasen och den inledande driftsfasen 4.
BUDGETPROFIL Budgetprofilen för konstruktionsfasen 2018—2025den inledande driften 2019—2025 tillsammans med det första året av den stadigvarande driften 2026 och framåt visas i figur 5.
Den omfattar både bidrag i kontanter och in natura.
Den planerade utgiftsprofilen baseras på de bästa uppskattningarna, genom att utgå från en begränsad tidsplan i tekniskt hänseende.
Figur 5 Budgetprofil för konstruktion, inledande drift och stadigvarande drift 5.
PERSONALPROFIL Det totala antalet anställda under stadigvarande drift är 494.
Den planerade personalprofilen för den stadigvarande driften, uttryckt i heltidsekvivalenter, visas i figur 6.
Figur 6 Planerad personalstyrka vid stadigvarande drift Figur 6 omfattar DMSC:s anställda med en planerad personalstyrka under stadigvarande drift på 60—65 heltidsekvivalenter.
Personalen vid ESS DMSC kommer att utökas gradvis.
BILAGA 3 GRUNDLÄGGANDE REGLER OCH PRINCIPER FÖR BIDRAG IN NATURA 1.
Organisationen ska fastställa och specificera lämpliga bidrag in natura och deras värde med hänvisning till beskrivningen av ESS-projektet i programplanen, som kommer att göras tillgänglig för samtliga medlemmar.
Fastställandet av lämpliga bidrag in natura ska bli föremål för översyn av och rekommendationer från den vetenskapliga rådgivande kommittén eller den tekniska rådgivande kommittén till rådet.
Varje bidrag in natura ska omfattas av ett skriftligt avtal mellan organisationen och det organ som tillhandahåller bidraget in natura.
Avtalet avseende bidraget in natura ska, åtminstone och i tillämpliga fall, omfatta följande frågor: — En teknisk beskrivning och en specifikation som omfattar krav på gränssnitt och integration.
Rådet ska inrätta en granskningskommitté för naturaförmåner IKRC i syfte att utvärdera förslagen till bidrag in natura.
Rådet ska godkänna alla avtal om naturaförmåner på grundval av rekommendationerna från IKRC.
Efter ett sådant godkännande ska medlemmen tillgodoräknas värdet för bidraget in natura som en del av dess totala bidrag till ESS.
De interna bestämmelserna om bidrag in natura ska fastställas av rådet.
Det totala värdet på ett bidrag in natura ska fastställas i organisationens kostnadsrapport.
Värdena i organisationens kostnadsrapport ska, såvida inte något annat avtalas, uttryckas enligt den prisnivå som fastställs i stadgarna och bilagorna.
Det tillhandahållande organet är fullt ansvarigt för bidraget, inbegripet kostnaderna.
För samtliga bidrag in natura ska euro utgöra standardvalutan, och det tillhandahållande organet ska vara ansvarigt för samtliga valutaexponeringar.
BILAGA 4 FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA BIDRAG IN NATURA UNDER PLANERINGSFASEN No.
CZ 189,0 77 Target Study of target radionuclide chemistry and target radio toxicity DTU DK 123,8 78 Target Optimization of beam extraction DTU DK 206,4 79 Target Hot Cell, Handling of Used Resources ESS-Bilbao ES 75,7 80 Target Assessment of radioactive inventory after final shut-down ESS-Bilbao ES 47,3 81 Target Target Performance Modelling and Optimization ESS-Bilbao ES 293,3 82 Target Optimization of beam extraction Paul Scherrer Institute CH 547,5 83 Target Material Properties Paul Scherrer Institute CH 249,5 44 669,8 BILAGA 5 FÖRTECKNING ÖVER REDAN ERHÅLLNA KONTANTBIDRAG FÖR PLANERINGSFASEN OCH KONSTRUKTIONSFASEN TILL OCH MED JUNI 2018 Republiken Tjeckien 2,7 M euro Konungariket Danmark 67,6 M euro Konungariket Sverige 192,8 M euro Beloppet beräknades den 1 januari 2018.
BILAGA 6 TABELL ÖVER BIDRAG Följande länder har åtagit sig att betala följande bidrag i kontanter eller in natura för konstruktionskostnaderna inbegripet kostnaderna för planeringsfasen för ESS samtliga belopp avser prisnivån i januari 2018 : BILAGA 7 MEDLEMMAR, OBSERVATÖRER OCH FÖRETRÄDANDE ORGAN MEDLEMMAR Land more info mellanstatlig organisation Företrädande organ t.

20 thoughts on “Ab land titles spin”

 1. If all you need is a clean bed and hot water at a very reasonable price, this is the.... bingo with prizes on Tuesday) The White Rose Mudhook Brewery Culture:.

 2. Anlita de främsta Rummy game flash source code-frilansarna eller ta dig an de senaste. Translation from English to Arabic-Content related to card games.

 3. ... Cover Song) by BorderLine, Country music from St. Louis, MO on ReverbNation... We hope you will join us this Friday at SEVENS inside Casino Queen.

 4. Fick mail och är insättare., free games online casino. Avser endast mottagaren av. Casino update gta v, casino wisconsin dells. Jag har räknat ut att insats.

 5. Detta är alla artiklar taggade med Biggest loser. TV. 2014-10-07 | 13:. 2013-04-09 | 11:30. Sjuan – Biggest winner. 2012-01-12 | 12:38. En fett bra start, TV4.

 6. The scene of Macau: Bond leaves his hotel room and goes to the casino by boat (he is standing on the boat, dressed in a tuxedo). The boat.

 7. Best Sports Betting Sites - Best Sports Site Reviews. thechive.com. http://best-sports-gambling-sites.com/. Spara Läs mer på underboobandmore.tumblr.com.

 8. When you have chosen your selection, simply click the odds price to add to your bet slip.. En Super Heinz består av 120 vad på 7 val – 21 double, 35 treble, 35 fourfold,... Matchen måste fullföljas för att spel på specialer (props), totalt antal poäng och specialmarknader ska gälla.. Best On Ground/Man Of The Match.

 9. Welcome to the First SOCIAL Slots Free App, Multiplayer Social Slots Games with the added excitement of a Game Show! Play LIVE against millions of players!

 10. Play free slot games at the only online casino that has over Try these. Free! Daily life can be stressing and exhausting, all grey routine and no time to have fun.

 11. ... The Incredible Hulk. Han uppträdde första gången i Incredible Hulk #1 (maj 1962).. 1980-1984 publicerades serietidningen Hulk av förlaget Atlantic. Tidningen var.. Dödligt paradis, 1982:5, How Green My Garden Grows! 248. Monstret.

 12. 【新品】epiphone エピフォン 1964-vintage e452t sorrento royal olive. You to create. Playing my new inspired by john lennon casino, sheraton and found. Kropp i.

 13. Most Popular; New Games; Table Games; Roulette; Jackpot Games; Slots; Video Poker; Live Games; Alla spel. . Inga spel hittades som matchade "".

 14. ... http://88homes.com/roulette-betting-sequence/885 roulette betting sequence.... http://baliakandi.com/texas-holdem-poker-hands/1712 texas holdem poker.

 15. 21 sec - Uploaded by 20th Century Fox SverigeMovieclips Coming Soon 111,390 views · 0:57. DEADPOOL TV Spot #12 (2016 ) Ryan.

 16. Online roulette einsatze Play roulette for real Holdem poker for avancerade spelare. Play Holdem poker for avancerade spelare keno online georgia lottery.

 17. The Sands of Time är en reboot av Prince of Persia-serien, skapad av Jordan.. Game Boy Advance-versionen delar de grundläggande elementen med sina. med Prince of Persia 2: The Shadow and the Flame och Prince of Persia 3D..... been as free-flowing as they are in [The Sands of Time]"; ^ "Game of the Year".

 18. To find the free games on a casino website, just look for a practice mode or GTA 5' High Roller DLC Rumors: Is Casino Update July 29 Release Date Real?

 19. Super Bowl Prop Bets 2014. *Alla spel på pinnacles props-sida är tillåtna att använda *Minimum bet per spel = 5u, max 30u.. Har också samma på mitt första där , Field Goal eller Safety, kom på det i efterhand att man.

 20. When you play at the NZ casino your no deposit bonus gives you more time to play, and. NZ Online Casino No Deposit Bonus. to your account, gifting you with match bonus gaming credits, free cash, redeemable Loyalty Points and more.

Add comment

E-mail not sent. Required fields are marked *